Załączniki Opis
załącznik

Oświadczenie z 7 kwietnia 2016 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrażania zmian zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

załącznik

Oświadczenie z 20 kwietnia 2016 r. skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań formalnych w procesie orzekania o niezdolności do pracy.

 

załącznik

Oświadczenie z 29 kwietnia 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości uzyskania odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zajętych przez drogi publiczne.

 

załącznik

Oświadczenie  z 12 maja 2016 r. skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczacego wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

 

załącznik

Oświadczenie z 9 czerwca 2016 r. skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czynników powodujących wątpliwości dotyczące orzecznictwa o niezdolności do pracy.

załącznik

Oświadczenie z 7 lipca 2016 r. skierowane do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wniosku o uzyskanie środków z PO "Infrastruktura i Środowisko" na realizację zadania "Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy".

załącznik

Oświadczenie z 7 lipca 2016 r. skierowane do Ministra Środowiska w sprawie obaw właścicieli stawów wielkopowierzchniowych w związku z planami wprowadzenia opłat za pobór i zrzut wody na potrzeby chowu i hodowli ryb.

załącznik

Oświadczenie z 21 października 2016 r. skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza.

załącznik

Oświadczenie z 1 lutego 2017 r. skierowane do Prezesa PFRON-u oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie wątpliwości dot. obliczania przez przedsiębiorców kwoty ulg we wpłatach na PFRON. 

załącznik

Oświadczenie z 3 marca 2017 r. skierowane do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Prezesa UOKiK i Prezesa PFRON w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wykazywania stanów zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

załącznik

Oświadczenie z 16 marca 2017 r. skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa PFRON w sprawie zasad obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON zgodnie z treścią art. 22 ust. 8 i ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

załącznik Oświadczenie z 16 marca 2017 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji przepisów art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
załącznik Oświadczenie z 30 marca 2017 r. skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wątpliwości przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne a dotyczących interpretacji przepisów art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik  Oświadczenie z 30 marca 2017 r. skierowane do Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnienia zgłaszanych przez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne trudności interpretacyjnych związanych z obliczaniem kwoty ulgi dla kontrahentów  
załącznik  Oświadczenie z 30 marca 2017 r. skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do pre-zesa Zarządu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta Kwiatkowskiego w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących procesu przygotowania sprawozdania finansowego składanego do PFRON przez przedsiębiorców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
załącznik  Oswiadczenie z 30 marca 2017 r. skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do generalnego konserwatora zabytków Magda-leny Gawin w sprawie odmowy wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwolenia na wycięcie uschłych drzew na terenie podlegającym ochronie zabytków
załącznik

Oświadczenie z 27 kwietnia 2017 r. skierowane do Ministra Zdrowia   w sprawie dalszego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie w związku z planami nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

załącznik

 Oświadczenie z 17 maja 2017 r. skierowane do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania stanów zatrudnienia pracowników i ich wyłączeń ze stanu zatrudnienia przy obliczaniu kwoty ulgi we wpłatach. na PFRON.

załącznik  Oświadczenie z 17 maja 2017 r. skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji przepisów art. 2 pktu 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik  Oświadczenie z 17 maja 2017 r. skierowane do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów dotyczących składania oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa wraz z informacją o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. powiązanego
załącznik  Oświadczenie z 17 maja 2017 r. skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów.
załącznik  Oświadczenie z 1 czerwca 2017 r. skierowane do Prezes Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. 
załącznik  Oświadczenie z 27 lipca 2017 r. skierowane do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów w sprawie interpretacji art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
załącznik Oświadczenie z 27 lipca 2017 r. skierowane do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwestii ewentualnych kar finansowych dla uprawnionego sprzedającego w sytuacji niewystawienia przez niego informacji o kwocie ulgi.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top