POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Biurze Senatorskim Andrzeja Kobiaka

 

1.         Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.         Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Senator RP Andrzej Kobiak;

siedziba: Biuro Senatorskie Andrzeja Kobiaka, Plac Wolności 1/1, 85-004 Bydgoszcz.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Tel. 52 521 28 13/ 784 659 808

email: andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl

Formularzkontaktowy na stronie: www.kobiak.bydgoszcz.pl

Na potrzeby pracy biura senatorskiego Administrator Danych Osobowych upoważnia do przetwarzania danych osobowych Dyrektora Biura Senatorskiego, co można zweryfikować na podstawie stosowanego upoważnienia.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

a)       korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,

b)      e-mail: iodo@senat.gov.pl;

3.       Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej przez Panią/Pana zgody w ściśle określonych celach związanych z: interwencjami senatorskimi w sprawach interesantów biura oraz wszystkimi czynnościami wynikającymi
z działalności Senatora RP tj. kontaktu z interesantem w przedmiotowej sprawie oraz  informacji
o przebiegu interwencji senatorskiej; przekazywaniu informacji o bieżącej działalności biura, tj. organizowanych wydarzeniach, spotkaniach itp.; sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników
i nawiązywaniem umów cywilnoprawnych.

4.       Zakres przetwarzanych danych (kategorie):

a)       dane identyfikujące osobę, m.in. PESEL, imiona, nazwiska,

b)      dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;

c)       dane dotyczące sprawy, tj. interwencji senatorskiej.

d)      dane dotyczące działalności senatora RP oraz biura senatorskiego;

e)       dane dotyczące zatrudnienia;

 

5.       Okres przetwarzania danych

Dane przechowywane są przez okres bieżącej kadencji Senatora RP dla celów interwencji senatorskiej lub w innych przypadkach wskazanych w pkt. 3

6.       Dobrowolność i obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia działań w ramach danej sprawy oraz innych wynikających z pracy biura senatorskiego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla podjęcia koniecznych czynności wynikających z realizacji oczekiwanej przez interesanta interwencji senatorskiej lub pozyskania określonych informacji w zakresie pracy biura senatorskiego.

7.       Udostępnianie danych osobowych

W niektórych przypadkach, w celu realizacji zadania w ramach interwencji senatorskiej,  podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, ale tylko i wyłącznie na podstawie zgody interesanta. Rodzaj podmiotu zależy od charakteru sprawy.

8.       Prawa osoby, której dane dotyczą

a)       Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia,jak również prawo doograniczenia przetwarzania;

c)       przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top