Szanowni Państwo, 

najbliższe 49.posiedzenie Senatu RP odbędzie się 9 i 10 listopada 2017 r. Początek posiedzenia w dniu 9 listopada 2017r. o godz. 11.00.

Szczegółowy porządek obrad: 

1. Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek porzucenia (jeśli armator pozostawił marynarza bez środków utrzymania lub nie wypłaca wynagrodzenia za pracę przez co najmniej 2 miesiące), śmierci lub uszkodzenia ciała bądź choroby marynarzy oraz określa koszty i osoby odpowiedzialne za ich pokrycie w zakresie repatriacji porzuconych marynarzy.

2.Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa ma na celu wydłużenie okresu zawieszenia stosowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na 2018 rok. W wyniku tego ustawa byłaby stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r., a podatek nie byłby pobierany przez cały 2018 rok. Konieczność przedłużenia zawieszenia stosowania przepisów podyktowana jest ryzykiem wydłużonego czasu rozpatrywania skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej.

3. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”.

Ustawa dotyczy przesunięcia terminu zakończenia Programu z roku 2017 na rok 2019. 

4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody. 

5. Drugie czytanie projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Wnioskodawcy proponują, aby w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, w przypadku jeżeli kierowca działał w stanie wyższej konieczności w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jego prawo jazdy nie było zatrzymywane.

 

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Projekt ma na celu skuteczniejszą ochronę praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

 

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Celem projektu ustawy jest przyznanie dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. 

8.Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Więcej na stronie: www.senat.gov.pl 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top